Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa (dalej: „OWU”) określają zasady składania zamówień, zawierania umów szkoleniowych przez Klientów z GBI Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22A/95, 02-703 Warszawa (dalej: „GBI Partners”) oraz prawa i obowiązki stron takich umów.

§ 1 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez GBI Partners można złożyć poprzez:
  a) wypełnienie przez Klienta formularza elektronicznego dostępnego online w Serwisie Internetowym (gbip.com.pl);
  b) przesłanie przez Klienta wypełnionego pisemnego formularza zgłoszeniowego w postaci papierowej na adres GBI Partners lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@gbip.com.pl.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przed terminem szkolenia i istniejącej dostępności miejsc. Brak przesłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub jego przesłanie po terminie szkolenia, nie powoduje obowiązku realizacji szkolenia po stronie GBI Partners. GBI Partners dopuszcza przyjmowanie formularz zgłoszeniowego po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez GBI Partners dostępności wolnych miejsc na szkoleniu, którego dotyczy formularz zgłoszeniowy.
 3. Klient podpisem na formularzu zgłoszeniowym potwierdza akceptację OWU, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia GBI Partners do wystawienia faktury.
 4. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania pisemnego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel GBI Partners przesyła do Klienta potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z fakturą.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa szkoleniowa pomiędzy Klientem a GBI Partners.
 6. Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie dotrze na 7 dni przed datą szkolenia, Klient powinien skontaktować się z GBI Partners pod numerem telefonu: +48 458 66 10.

§ 2 Warunki płatności

 1. Z tytułu zawarcia Umowy szkoleniowej Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Usługi szkoleniowej. Płatności ceny należy dokonać do 7 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że Strony ustalą inny termin.
 2. Cena poszczególnych Usług szkoleniowych prezentowana w Serwisie Internetowym jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich (PLN), do której należny dodać podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Ceny Usług szkoleniowych nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz dojazdów na szkolenie. Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 3 Rezygnacja

 1. Po przesłaniu formularz zgłoszeniowego Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w wybranym szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia. Po tym terminie płatność nie podlega zwrotowi.
 2. Rezygnacja powinna być wysłana mailem na adres zgloszenia@gbip.com.pl lub faksem na nr +48 22 458 66 11.
 3. Nieobecność zgłoszonego Uczestnika na szkoleniu nie uprawnia Klienta do żądania od GBI Partners zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 4 Kwestie organizacyjne

 1. Szkolenia organizowane przez GBI Partners odbywają się stacjonarnie w określonych lokalizacjach lub w formule zdalnej. Forma i dokładne miejsce szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego) wskazane jest w Serwisie Internetowym GBI Partners.
 2. GBI Partners odpowiada za techniczne i organizacyjne przygotowanie wybranego miejsca do prowadzenia szkolenia.
 3. W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia z winy GBI Partners Klientowi przysługuje prawo powtórzenia szkolenia w innym terminie lub rezygnacji ze szkolenia.
 4. Szkolenia wewnętrzne to szkolenia stacjonarne lub zdalne realizowane na indywidualne zamówienie Klienta, których miejsce, forma oraz zakres wskazane jest przez Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do określenia warunków technicznych i organizacyjnych wskazanego przez siebie miejsca takich jak: wyposażenie sali, określenie zasad dostępu do Internetu, warunki ewentualnej dostawy lub przesłania materiałów oraz sprzętu komputerowego jeśli jest wymagany do prowadzenia szkolenia, oraz jego odbioru po szkoleniu.
 6. Określenie wymogów technicznych i organizacyjnych uzależnione jest od rodzaju i zakresu szkolenia.
 7. Klient w przypadku szkolenia wewnętrznego ponosi odpowiedzialność za spełnienie deklarowanych wymogów technicznych dotyczących realizacji szkolenia we wskazanym przez siebie czasie i miejscu. W przypadku ich nie spełnienia GBI Partners przysługuje prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami szkolenia.
 8. Uczestnictwo w szkoleniach w formie zdalnej obejmuje zajęcia prowadzone na żywo przez trenera i transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do Uczestnika, który fizycznie przebywa w innej lokalizacji niż ta, w której odbywa się szkolenie.
 9. Uczestnik zajęć w formule zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w zajęciach prowadzonych przez trenera i ma możliwość komunikacji i interakcji z trenerem oraz grupą, wykonuje prace w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem trenera.
 10. Uczestnik szkolenia w formule zdalnej przebywający w wybranym przez siebie miejscu, w celu prawidłowego korzystania z usługi, powinien dysponować:
  a) Komputerem stacjonarnym lub laptopem wyposażonym w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5;
  b) Monitorem;
  c) Dostępem do Internetu ze stabilnym łączem.
 11. Przed rozpoczęciem szkolenia w formule zdalnej Uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną link do wydarzenia w formule zdalnej w umówionym terminie. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Klient zainteresowany wsparciem GBI Partners przy rezerwacji noclegu mogą w tym celu skontaktować się z przedstawicielem GBI Partners tel.: +48 458 66 10 lub wpisać prośbę o rezerwację noclegu w polu „Uwagi” na końcu formularza elektronicznego. Dla Klientów GBI Partners obowiązują preferencyjne ceny za noclegi w wybranych współpracujących hotelach.
 13. Materiały szkoleniowe związane ze szkoleniem są udostępniane Uczestnikom szkolenia wyłącznie w postaci elektronicznej lub papierowej.
 14. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych swojego przedstawiciela przez GBI Partners zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na formularzu zgłoszeniowym danych osobowych Uczestników szkolenia innych niż przedstawiciel Klienta, Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez GBI Partners w zakresie wskazanym powyżej.
 15. GBI Partners zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.

§ 5 Prawa autorskie

 1. GBI Partners informuje, że udostępnione Uczestnikom materiały szkoleniowe chronione są prawem autorskim, a także umieszczone na nich znaki towarowe, logotypy i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z materiałów szkoleniowych odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. GBI Partners nie zezwala na nagrywanie przebiegu szkoleń, a także na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów szkoleniowych, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, chyba że postanowienia innych umów zawartych z Klientem stanowią inaczej.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Strony zastrzega sobie prawo niewywiązania się z postanowień Umów w sytuacji zaistnienia siły wyższej niezależnej od Stron t.j. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne lub awaria po stronie dostawców usług internetowych.
 2. GBI Partners zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania wydarzenia GBI Partners zwraca pełną wpłatę lub – na życzenie Klienta – zamieni go na voucher szkoleniowy na inne, wybrane przez Klienta szkolenie. Voucher szkoleniowy jest ważny jeden rok. Voucher szkoleniowy umożliwia skorzystanie z niego przez dowolnego Uczestnika wybranego przez Klienta.
 3. GBI Partners zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych OWU. Zmiany te są na bieżąco publikowane w Serwisie Internetowym GBI Partners. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.