§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.gbip.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”) oraz właścicielem Serwisu internetowego jest GBI Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bukowińskiej 22A/95, której nadano numery NIP: 521-32-48-465 oraz REGON: 015515296, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169254, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwany dalej „GBI Partners”. Dane osobowe zbierane przez GBI Partners za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO.
 3. GBI Partners przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

§ 2 Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez GBI Partners w celu:
  a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy) przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora), gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  c) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  d) Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 2. Obok podstaw przetwarzania danych osobowych wynikających bezpośrednio z art. 6 RODO GBI Partners przetwarza dane w związku z odrębnymi przepisami prawa, w szczególności przepisami:
  a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b) ustawy o prawach konsumenta;
  c) ustawy Kodeks cywilny.
 3. Podczas korzystania ze strony Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Przekazanie danych osobowych do GBI Partners jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami szkoleniowymi, czy też świadczeniem usług nieodpłatnych za pośrednictwem strony Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w formularzu zgłoszeniowym danych w procesie rejestracji udziału w szkoleniu uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia klienta.

§ 3 Rodzaje danych osobowych

 1. GBI Partners przetwarza informacje dotyczące danych osobowych:
  a) uczestników organizowanych szkoleń;
  b) reprezentantów firm finansujących szkolenia;
  c) osób prowadzących szkolenia;
  d) subskrybentów newslettera.

§ 4 Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom i okres ich przechowywania

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione również podmiotom, z którymi GBI Partners podjęło współpracę.
 2. W takiej sytuacji udostępnienie danych będzie ściśle związane z realizacją umowy zawartej przez GBI Partners z takim podmiotem, a przetwarzanie tych danych po stronie tego podmiotu będzie ograniczone wyłącznie do zakresu wynikającego z umowy.
 3. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GBI Partners, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzającedziałalność pocztowa, kurierska, usługi informatyczne, usługi windykacyjne, prawne, usługi sponsoringowe) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy- usługi bankowe i rozliczeniowe).
 4. Podmiotami, o których mowa w ust. 2, mogą być dostawcy świadczące usługi w zakresie:
  a) działalności pocztowej lub kurierskiej;
  b) bankowości, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  c) wsparcia prowadzonej przez GBI Partners działalności, w szczególności utrzymania systemów informatycznych;
  d) dochodzenia roszczeń GBI Partners lub obrony przed roszczeniami (np. firmy windykacyjne lub zewnętrzne kancelarie prawne);
  e) sponsoringu poprzez udostępnienie danych sponsorom, z którymi GBI Partners zawarło umowę, a uczestnik wyraził zgodę na takie działanie.
 5. GBI Partners może przekazać dane osobowe również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (m. in. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
 6. Dane osobowe przechowywane są:
  a) Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez GBI Partners tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GBI Partners i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez GBI Partners tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. GBI Partners nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (w tym w formie profilowania).

§ 6 Lokalizacja danych osobowych

 1. GBI Partners nie przewiduje przekazywania danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo realizować następujące uprawnienia wynikające z RODO:
  a) prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych (art.13 i 14 RODO);
  b) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
  c) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  e) prawo cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 57 RODO); oraz w uzasadnionych przypadkach:
  g) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”- art. 17 RODO);
  h) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  i) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

§ 8 Pliki cookies, adres IP

 1. Serwis internetowy używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (strony o adresie gbip.com.pl) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: .
  a) Cookies „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i in.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu internetowego.
 6. Użytkownik może zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835);
  b) przeglądarka Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 );
  c) przeglądarka Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka );
  d) przeglądarka Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-andprivacy );
  e) przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 );
  f) przeglądarka Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html ).
 7. GBI Partners informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego, wynikających z natury plików cookies.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z GBI Partners partnerów (Google Ireland Limited siedzibą w Irlandii, Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 10. GBI Partners może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Co do zasady adres IP jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez GBI Partners przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 11. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. GBI Partners nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 9 Szyfrowanie

 1. GBI Partners zapewnia użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas rejestracji zgłoszenia udziału w szkoleniu. GBI Partners stosuje certyfikat SSL wystawiony przez wiodącą światową firmę w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. W takim przypadku GBI Partners poinformuje użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres administratora danych osobowych: info@gbip.com.pl.