Regulamin oraz określa warunki oraz zasady, a także sposób przyjmowania zamówień oraz świadczenia usług przez GBI Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego gbip.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa warunki świadczenia przez GBI Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa szkoleniowa.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z GBI Partners czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klient będący osobą fizyczną zawierający z GBI Partners umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla zapisania się oraz skorzystania przez Klienta z Usług szkoleniowych.
 7. Strona internetowa- oznacza strony internetowe, pod którymi GBI Partners prowadzi Serwis Internetowy, prowadzony na domenie gbi.com.pl
 8. GBI Partners- GBI Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińska 22A/95, 02-703 Warszawa, której nadano numery NIP: 521-32-48-465 oraz REGON: 015515296, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169254, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, e-mail: info@gbip.com.pl, będącą jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.
 9. Usługa szkoleniowa- usługa obejmująca przeprowadzenie szkoleniowa stacjonarnego lub on-line, przedstawiona przez GBI Partners za pośrednictwem Strony Internetowej, mogąca być przedmiotem Umowy szkoleniowej.
 10. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub GBI Partners przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa szkoleniowa – oznacza umowę na świadczenie Usług szkoleniowych zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a GBI Partners.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do GBI Partners, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą GBI Partners wyrażoną na piśmie.
 2. GBI Partners dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez GBI Partners, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej wymagana rejestracja Klienta poprzez formularz w Serwisie Internetowym.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna i polega na wypełnieniu w Serwisie internetowym formularza rejestracyjnego, pozwalającego złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę szkoleniową. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do realizacji i obsługi zamówień złożonych w Serwisie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty GBI Partners w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy szkoleniowej.
 2. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Serwisu internetowego wybrać zamawianą Usługę szkoleniową poprzez użycie funkcji „Weź udział”, a następnie wypełnić formularz zamówienia danymi osobowymi i danymi do faktury, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zarejestruj się”.
 3. Przy każdorazowym składaniu zamówień, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą.
 4. Przy składaniu zamówienia konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta przy składaniu zamówienia uniemożliwia zakup nabycie Usługi szkoleniowej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail, w najbliższym Dniu roboczym wiadomość elektroniczną ze szczegółami złożonego zamówienia.
 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Usługi szkoleniowej jest każdorazowo podawana na Stronie Internetowej w trakcie składania zamówienia. Podane informacje obejmują całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówioną Usługę szkoleniową wraz z należnymi podatkami.
 7. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” potwierdzającego ostateczne złożenia zamówienia, Klient ma możliwość zmiany zamówienia w szczególności w zakresie wybranej Usługi szkoleniowej i danych podanych w formularzu zamówienia.
 8. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Dział Obsługi Klienta Serwisu Internetowego. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa szkoleniowa pomiędzy Klientem a GBI Partners.
 9. Po zawarciu Umowy szkoleniowej, GBI Partners potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. GBI Partners niezwłocznie informuje Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia, na adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany w formularzu zamówienia zarejestrowanym w Serwisie Internetowym, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem tego konta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym GBI Partners za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy GBI Partners.
 11. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia w trybie określonym w ust. 10, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówioną Usługę szkoleniową z góry, GBI Partners zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Klient w żadnym przypadku nie ponosi jakichkolwiek opłat w związku z opisanym w niniejszym ustępie zwrotem.

§ 5 ZAPŁATA

 1. Z tytułu zawarcia Umowy szkoleniowej Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Usługi szkoleniowej. Płatności ceny należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze. Jeżeli Strony nie ustaliły innego terminu termin płatności faktury wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Cena poszczególnych Usług szkoleniowych prezentowana w Serwisie Internetowym jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich (PLN), do której należny dodać podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Ceny Usług szkoleniowych nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz dojazdów na szkolenie.
 3. Płatność następuje w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku GBI Partners prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

§ 6 ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni przed datą realizacji Umowy szkoleniowej odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wykonując prawo do odstąpienia od zawartej Umowy szkoleniowej Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie wzoru nie jest obowiązkowe. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres GBI Partners: ul. Bukowińska 22A/95, 02-703 Warszawa oraz na adres e-mail info@gbi.com.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, GBI Partnerszwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy Klienta.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usług szkoleniowych lub realizacji Umowy szkoleniowej należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny bądź e-mail GBI Partners wskazany w § 1 pkt 8 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy szkoleniowej stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie zastrzeżeń, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Przed rozpatrzeniem reklamacji GBI Partners może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym w ust. 2 zakresie.
 4. GBI Partners rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. Klient może zgłosić GBI Partners reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GBI Partners określonych w § 9. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@gbip.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. GBI Partners niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. GBI Partners przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności i cookies.

§ 9 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. GBI Partners świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) „Formularz kontaktowy”;
  b) „Newsletter”;
  c) „Formularz rejestracyjny”.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do GBI Partners.
 4. Rezygnacja z usługi świadczonej drogą elektroniczną „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do GBI Partners.
 5. Z usługi „Newsletter” może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez GBI Partners na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego.
 6. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu przez GBI Partners, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie GBI Partners. „Newsletter” przesyłany jest przez GBI Partners do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy „Newsletter” kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi świadczonej drogą elektroniczną „Newsletter”.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi „Newsletter” przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi „Newsletter”.
 9. Usługa „Formularz rejestracyjny” dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego formularza umożliwiającego zapisanie się na szkolenie, podanie danych oraz wybór rodzaju faktury.
 10. GBI Partners jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę GBI Partners lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. GBI Partners zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.
 11. Zarówno Klient, jak i GBI Partners mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do GBI Partners stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się GBI Partners z oświadczeniem woli Klienta.
 13. GBI Partners wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GBI Partners ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami GBI Partners ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
  nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 3. GBI Partners informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. GBI Partners informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, spory wynikające z zawartych pomiędzy nimi umów rozstrzygane będą polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory rozstrzygają właściwe sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. GBI Partners zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez GBI Partners do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. GBI Partners poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie GBI Partners, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 12 -13 Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2022 roku.